គម្រោងកំពុងអនុវត្ត

គម្រោងឆ្នាំ២០២១


.រប្រធានបទគម្រោងប្រធានគម្រោង
០១គម្រោងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិនបណ្ឌិត ផុន កសិកា
០២ទំនាក់ទំនងរវាងសមត្ថភាពចំណេះដឹងភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា៖ ករណីសិស្សថ្នាក់ទី១១នៃវិទ្យាល័យបីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោក លី តុង
០៣ប្រជាសាស្រ្តតំបន់ទំនាបឆ្នេរ និងឈូងសមុទ្រកម្ពុជា៖ បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយលោក ហៃ សុគន្ធា
០៤The Influences of Major Powers: A comparative views from Cambodian intellectualsលោក តូច សុធារី
០៥  
០៦  
០៧