គម្រោងបញ្ចប់

គម្រោងស្រាវជ្រាវឆ្នាំ២០២០


.រប្រធានបទគម្រោងប្រធានគម្រោង
០១ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ លើសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោក លី តុង
០២បន្លែកម្ពុជា៖ ផលិតកម្ម ចរន្តទីផ្សារ និងដំណោះស្រាយបណ្ឌិត ឈឿន សាវន
០៣Smart City: Framework, Experience and Lesson-Learned for Cambodiaលោក លី តុង
០៤បញ្ហាប្រឈម និងឱកាសសម្រាប់សហគ្រាសតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា៖ ករណីសិក្សាហាងកាហ្វេក្នុងស្រុកចំនួន៥ ក្នុងក្រុងភ្នំពេញបណ្ឌិត ឈឿន សាវន
(សូមចូលអានរបាយការណ៍គម្រោងនីមួយៗខាងលើ ក្នុងតំណ បោះពុម្ព & សោតទស្សន៍ )

គម្រោងស្រាវជ្រាវឆ្នាំ២០១៩


ល.រប្រធានបទគម្រោងប្រធានគម្រោង
០១
០២
០៣
០៤
(សូមចូលអានរបាយការណ៍គម្រោងនីមួយៗខាងលើ ក្នុងតំណ បោះពុម្ព & សោតទស្សន៍)