គម្រោងបន្លែកម្ពុជា

ប្រធានបទគម្រោង

បន្លែកម្ពុជា៖ ផលិតកម្ម ចរន្តទីផ្សារ និងដំណោះស្រាយ

(Cambodia’s Vegetable: Production, Market Chains and Practical Resolutions)

វត្ថុបំណងស្រាវជ្រាវ

  • សិក្សានិងវិភាគ SWOT ពីសង្វាក់ផលិតកម្មបន្លែក្នុងស្រុក
  • សិក្សាពីបញ្ហាប្រឈម និងការផ្គត់ផ្គង់បន្លែ​ក្នុងទីផ្សារ​បន្លែ​កម្ពុជា​ (Both local vegetables & imported vegetables)
  • សិក្សាពីបទពិសោធន៍ និងដំណោះស្រាយនានាក្នុងការជម្រុញ​ដំណើរ​ការផលិត និងគាំទ្រទីផ្សារបន្លែក្នុងស្រុក (ពីប្រទេសជិតខាង និង​សហគមន៍​​កសិកម្មនានាក្នុងស្រុក)

រយៈពេលស្រាវជ្រាវ៖ ១០ខែ

សមាជិកគម្រោង៖

ល.រគោត្តនាម-នាមសញ្ញាបត្រជំនាញ
០១
០២
០៣
០៤
០៥
០៦
០៧
០៨

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ៖

លី តុង, ឈឿន សាវន, ផុន កសិកា និង យិន ពោ. (២០២០). បន្លែកម្ពុជា៖ ផលិតកម្ម ចរន្តទីផ្សារ និងដំណោះស្រាយ