គម្រោងផលប៉ះពាល់កូវីដ-១៩

ផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិកូវីដ-១៩ លើសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

(Impacts of COVID-19 Crisis on Cambodia’s Socio-Economy)

វត្ថុបំណងស្រាវជ្រាវ

  • សិក្សានិងវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ មកលើសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដោយផ្តោ​តសំខាន់ទៅលើវិស័យ៖
វិស័យទេសចរណ៍វិស័យអចលនទ្រព្យ
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុការងារនិងមុខរបរ
  • សិក្សាពីយុទ្ធសាស្រ្ត បទពិសោធន៍ និងដំណោះស្រាយផ្សេងៗដែលប្រទេសមួយចំនួនបានអនុវត្ត ឬគ្រោងនឹងអនុវត្តដើម្បីការស្តារ ក៏ដូចជាពង្រឹងវិស័យនានាដែលជាសរសរទ្រូង​សេដ្ឋកិច្ចជាតិឡើងវិញ ក្រោយការកើតមាននៃវិបត្តិនានា រួមទាំងវិបត្តិកូវីដ-១៩នេះផ្ទាល់ផងដែរ

រយៈពេលស្រាវជ្រាវ៖ ១០ខែ

សមាជិកគម្រោង៖

.រគោត្តនាម-នាមកម្រិតសញ្ញាបត្រជំនាញឯកទេស
បណ្ឌិត ផុន កសិកាទីប្រឹក្សាគម្រោង
លោក លី តុងប្រធានគម្រោង
លោក មាឃ សារីអនុប្រធានគម្រោង
បណ្ឌិត ទុយ យូឃីមសមាជិកគម្រោង
លោក  ឃិន យ៉ង់សមាជិកគម្រោង
បណ្ឌិត ប៉ាន់ វុត្ថាសមាជិកគម្រោង
បណ្ឌិត ហែម ឡាចសមាជិកគម្រោង
លោក ឈុន ផាវ៉េងសមាជិកគម្រោង

របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ៖