ទំនាក់ទំនង

លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់មកកាន់ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម តាមរយៈអសយដ្ឋាន ឬបំពេញប្រអប់សារខាងក្រោម៖

អសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង


អគារខេមរវិទូ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី

  • ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥)
  • អ៊ីមែល៖
  • គេហទំព័រ៖ https://ihss.rac.gov.kh/

ផ្ញើជាសារ