នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ


សារស្វាគមន៍!!


សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម។ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងតាមអនុក្រឹតលេខ … នាថ្ងៃទី … ខែ … ឆ្នាំ … ។ បច្ចុប្បន្ន នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំដឹកនាំដោយលោក មាឃ សារី ដែលមានបទពិសោធន៍ដឹកនាំ និងស្រាវជ្រាវលើជំនាញអប់រំជាង២០ឆ្នាំ។មេរៀនស្រាវជ្រាវ និងវិភាគស្ថិតិ


ដាក់ Category មេរៀនស្រាវជ្រាវ និងស្ថិតិ

    ទំនាក់ទំនង


    អាសយដ្ឋាន៖ អគារខេមរៈវិទូរ ជាន់ទី… វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

    • ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) xx-xxx-xxx
    • ទូរសារ៖ abcdefg@gmail.com