គម្រោងស្រាវជ្រាវអប់រំ

This image has an empty alt attribute; its file name is នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ-1-1024x230.png

គម្រោងស្រាវជ្រាវឆ្នាំ២០២១


ល.រប្រធានបទគម្រោងប្រធានគម្រោង
រចនាសម្ព័ន្ធចំណេះដឹង និងការគិតរបស់ប៊្លូម
(Bloom’s Taxonomy)
លោក មាឃ សារី
ទំនាក់ទំនងរវាងសមត្ថភាពចំណេះដឹងភាសាខ្មែរ និងគណិតវិទ្យា៖ ករណីសិស្សថ្នាក់ទី១១នៃវិទ្យាល័យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោក លី តុង

គម្រោងស្រាវជ្រាវឆ្នាំ២០២


ល.រប្រធានបទគម្រោងប្រធានគម្រោង