អំពីនាយកដ្ឋាន

This image has an empty alt attribute; its file name is នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ-1-1024x230.png

រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋាន


(ដាក់រូបរចនាសម្ព័ន្ធ)

ភារកិច្ច & បេសកកម្ម


នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  1. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើវិស័យអប់រំកុមារតូច មត្តេយ្យ ចំណេះទូទៅ ឧត្តមសិក្សា និងក្រោយឧត្តមសិក្សា
  2. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើគោលនយោបាយអប់រំនិងកម្មវិធីសិក្សា
  3. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើការងារអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ការអប់រំមិនផ្លូវការ និងការអប់រំពិសេស
  4. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើវិធីបង្រៀននិងការរៀន
  5. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំ
  6. អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។

មន្ត្រីនាយកដ្ឋានលោក មាឃ សារី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាន

លោកមាឃ សារី …បណ្ឌិត សូ សុធីរ៖ មន្ត្រីនាយកដ្ឋាន

លោកបណ្ឌិត សូ សុធីរលោក លី តុង៖ មន្ត្រីនាយកដ្ឋាន

លោក លី តុង មានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារអប់រំគណិតវិទ្យា និងស្ថិតិ ព្រមទាំងការងារស្រាវជ្រាវជាច្រើនឆ្នាំ។ ក្រៅពីសិក្សាស្រាវជ្រាវលើជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ លោកក៏ចាប់អារម្មណ៍ការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្រ្តទិន្នន័យ (Data Science) ផងដែរ។ លោក បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញដូចជា (១) អប់រំគណិតវិទ្យា ពីប្រទេសទេសជប៉ុន (២) រដ្ឋបាលអប់រំ ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និង (៣) គណិតវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។លោក ប៉ាន់ សំណាង៖ មន្រ្តីនាយកដ្ឋាន

លោក ប៉ាន់ សំណាង មានបទពិសោធន៍។លោកស្រី ឃាង ធានី៖ មន្រ្តីនាយកដ្ឋាន

អ្នកស្រី ឃាង ធានី បានចាប់ផ្តើមអាជីពជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ​២០០៣រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់​ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំនៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជានេះ។ បន្ថែមពីលើនេះ អ្នកស្រីក៏ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញជាគ្រូបង្រៀន ដោយមានសញ្ញាបត្រគ្រូបង្រៀនមធ្យមសិក្សាកំរិត២ (បរិញ្ញាបូកមួយ) នៅមហាវិទ្យាល័យគរុកោល្យនៅភ្នំពេញ។ ក្រៅពីបទពិសោធន៍ ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកស្រីក៏មានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាគ្រូបង្រៀន និងធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន​​ទៀតផងដែរ។