មន្ត្រីវិទ្យាស្ថាន


ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ជាប្រធាននៃ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម។

ចុចទីនេះដើម្បីអានប្រវត្តិរូបសង្ខេប
នាយកដ្ឋាន កិច្ចការទូទៅ

លោកបណ្ឌិត ឃិន យង់

នាយកដ្ឋានទស្សនវិទ្យា និងសង្គមវិទ្យា

លោកបណ្ឌិត ប៉ាន់ វុត្ថា

លោកបណ្ឌិត ហ៊ឺម ញាណារិទ្ធ

លោកបណ្ឌិត ក្ដាន់ ធុល

លោកបណ្ឌិត ឈុន ផាវ៉េង

នាយកដ្ឋានធម្មសាស្រ្ត និងចរិយាសាស្រ្ត

លោកស្រីបណ្ឌិត ជា វណ្ណី

នាយកដ្ឋានប្រវត្តិវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ

លោក សួ ប៉ុនណារ៉ាត់

លោកបណ្ឌិត ទុយ យូឃីម

លោកបណ្ឌិត សុង ស៊ីណា

លោក អាត ទៀង

នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច និងទេសចរណ៍

លោកបណ្ឌិត ឈឿន សាវន

លោក សាន ចេង

លោកបណ្ឌិត តូច សុធារី

នាយកដ្ឋាននរវិទ្យា និងជាតិពិន្ទុវិទ្យា

លោកបណ្ឌិត ហាក់ វ៉ាន់ដារា

លោក នេត ចំរើន

នាយកដ្ឋាននិតិសាស្រ្ត

លោកបណ្ឌិត ហែម ឡាច

លោក យិន ពោ

លោកបណ្ឌិត មិន ប្រុសបញ្ញារិទ្ធ

នាយកដ្ឋានភូមិវិទ្យា និងនគរូបនីយកម្ម

លោកបណ្ឌិត ហៃ សុកន្ធា

នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

លោក មាឃ សារី

លោក លី តុង

លោកបណ្ឌិត សូ សុធីរ

លោកស្រី ឃាង ធានី

លោកបណ្ឌិត ប៉ាន់ សំណាង