មេរៀនស្រាវជ្រាវ & ស្ថិតិ

This image has an empty alt attribute; its file name is នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ-1-1024x230.png
ទំព័រដើមអំពីនាយកដ្ឋានអត្ថបទស្រាវជ្រាវគម្រោងនាយកដ្ឋាន
ការបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីនាយកដ្ឋានមេរៀនវិភាគស្ថិតិបណ្តុំឯកសារ

មេរៀនវិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ

វិភាគទិន្នន័យដោយប្រើ SPSS