របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវ


របាយការណ៍គម្រោងស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២១-២០២២

របាយការណ៍គម្រោងពាណិជ្ជកម្មសេរី
កំណាយស្ថានីយ៍ឡស្លដែក និងសំណង់សារៈមន្ទីរ

របាយការណ៍គម្រោងស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០២០-២០២១

របាយការណ៍គម្រោងផលប៉ះពាល់កូរីដ-១៩
របាយការណ៍គម្រោងបន្លែកម្ពុជា
របាយការណ៍គម្រោងសិក្សាអំពីទីក្រុងទំនើប

របាយការណ៍គម្រោងសិក្សាអំពីហាងកាហ្វេ

របាយការណ៍គម្រោងស្រាវជ្រាវ ឆ្នាំ២០១៩-២០២