អំពីនាយកដ្ឋាន

This image has an empty alt attribute; its file name is នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ-1-1024x230.png

រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋាន


(ដាក់រូបរចនាសម្ព័ន្ធ)

ភារកិច្ច & បេសកកម្ម


នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  1. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើវិស័យអប់រំកុមារតូច មត្តេយ្យ ចំណេះទូទៅ ឧត្តមសិក្សា និងក្រោយឧត្តមសិក្សា
  2. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើគោលនយោបាយអប់រំនិងកម្មវិធីសិក្សា
  3. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើការងារអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ ការអប់រំមិនផ្លូវការ និងការអប់រំពិសេស
  4. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើវិធីបង្រៀននិងការរៀន
  5. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគលើទ្រឹស្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំ
  6. អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។

ការិយាល័យជំនាញ


តាមព្រះរាជក្រឹតលេខ … នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំមានការិយាល័យចំណុះដូចខាងក្រោម៖

ការិយាល័យ …ការិយាល័យ …
ការិយាល័យ …ការិយាល័យ …
ការិយាល័យ …ការិយាល័យ …

មន្ត្រីនាយកដ្ឋានលោក មាឃ សារី៖ ប្រធាននាយកដ្ឋាន

លោកមាឃ សារី …បណ្ឌិត ទុយ យូឃីម៖ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

លោកបណ្ឌិត ទុយ យូឃីមបណ្ឌិត សូ សុធីរ៖ មន្ត្រីនាយកដ្ឋាន

លោកបណ្ឌិត សូ សុធីរលោក លី តុង៖ មន្រ្តីនាយកដ្ឋាន

លោក លី តុង មានបទពិសោធន៍ក្នុងការងារអប់រំគណិតវិទ្យា និងស្ថិតិ ព្រមទាំងការងារស្រាវជ្រាវជាច្រើនឆ្នាំ។ ក្រៅពីសិក្សាស្រាវជ្រាវលើជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ លោកក៏ចាប់អារម្មណ៍ការស្រាវជ្រាវលើផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្រ្តទិន្នន័យ (Data Science) ផងដែរ។ លោក បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញដូចជា (១) អប់រំគណិតវិទ្យា ពីប្រទេសទេសជប៉ុន (២) រដ្ឋបាលអប់រំ ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និង (៣) គណិតវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។លោកស្រី ឃាង ធានី៖ មន្រ្តីនាយកដ្ឋាន

អ្នកស្រី ឃាង ធានី បានចាប់ផ្តើមអាជីពជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តាំងពីឆ្នាំ​២០០៣រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់​ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំនៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជានេះ។ បន្ថែមពីលើនេះ អ្នកស្រីក៏ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញជាគ្រូបង្រៀន ដោយមានសញ្ញាបត្រគ្រូបង្រៀនមធ្យមសិក្សាកំរិត២ (បរិញ្ញាបូកមួយ) នៅមហាវិទ្យាល័យគរុកោល្យនៅភ្នំពេញ។ ក្រៅពីបទពិសោធន៍ ជាអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកស្រីក៏មានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាគ្រូបង្រៀន និងធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន​​ទៀតផងដែរ។