ការអប់រំ និង ការអភិវឌ្ឍនៅម្ពុជា

វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅតាមសម័យកាលតាមស្ថានភាពប្រទេស នៃសម័យកាល និង តាមរយៈឆន្ទៈ​របស់មេដឹកនាំប្រទេសផងដែរ។ សម្រាប់បច្ចុប្បន្នកាលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានមហិច្ឆតាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរពីប្រទេស​ដែលមាន​ចំណូល​មធ្យមកម្រិតទាបទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ២០៣០ ហើយបន្តក្លាយជាប្រទេស​អភិវឌ្ឍនៅ​ឆ្នាំ២០៥០។ សូមមើលក្នុងការអប់រំ និង ការអភិវឌ្ឍនៅម្ពុជា

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*