សម័យចតុមុខ(ស.វ.ទី១៥ និង ស.វ.ទី១៦)

លោក សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់

ប្រធានផ្នែកប្រវត្តិវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ

ក-ការកសាងទីក្រុងចតុមុខ

ក-១-ប្រវត្ដិនៃការកសាងរាជធានីភ្នំដូនពេញ

តាមប្រភពព័ត៌មាន និងតាមរាជពង្សាវតារខ្លះបាននិយាយនិងកត់ត្រាអំពីប្រវត្ដិនៃការកកើត ក្រុង​ភ្នំពេញដែលមានខ្លឹមសារ ដូចខាង ក្រោមប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ_សម័យចតុមុខ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*