ឥរិយាបថនៃជនជាតិចិននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន

លោក ឈុន ផាវ៉េង មន្ត្រីស្រាវជ្រាវផ្នែកទស្សនវិជ្ជា និង សង្គមវិទ្យា

សេចក្តីផ្តើម

បច្ចុប្បន្នទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនកាន់តែរឹងមាំនិងស្អិតរមួត។ វិនិយោគទុនចិនស្ទើរគ្រប់វិស័យនៅកម្ពុជា​កំពុងមានសម្ទុះខ្លាំងក្លា។ ការណ៍នេះបានលេចនូវបាតុភូតមួយចំនួនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជាមាន។ឥរិយាបថនៃជនជាតិចិននៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*