នាយកដ្ឋានភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្មភារកិច្ច

នាយកដ្ឋានភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្មមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  1. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីសណ្ឋានដីនិងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក
  2. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រជាសាស្ត្រ ចលនាប្រវេសន៍ និងការតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក
  3. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិនគរូបនីយកម្ម ការរៀបចំទីក្រុង ទីប្រជុំជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក
  4. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក
  5. អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*