វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងសង្គមសាស្រ្ត មាននាយកដ្ឋានចំនួន៩

វិទ្យាស្ថានមនុស្ស និងសង្គមសាស្រ្ត មាន៩ នាយកដ្ឋាន ដែលជាសេនាធិការឱ្យវិទ្យាស្ថាន ហើយនាយកដ្ឋាននីមួយៗមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖

  1. នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ
  2. នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជា និងសង្គមវិទ្យា
  3. នាយកដ្ឋានធម្មសាស្រ្ត ចរិយាសាស្ត្រ និងយេនឌ័រ
  4. នាយកដ្ឋាននរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា
  5. នាយកដ្ឋាននីតិសាស្ត្រ
  6. នាយកដ្ឋានប្រវត្តិវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
  7. នាយកដ្ឋានភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្ម
  8. នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍
  9. នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*