គម្រោងស្តីពី លំហូរពលករទេសន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជា៖ «ផលប្រយោជន៍ និងបញ្ហាប្រឈម»

សមាសភាពក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ គម្រោងស្តីពី លំហូរពលករទេសន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជា៖ «ផលប្រយោជន៍ និងបញ្ហាប្រឈម»

១. បណ្ឌិត      ឆេង វណ្ណារិទ្ធ         ប្រធានគម្រោង

២. លោក       ឈឿន សាវន         អនុប្រធានគម្រោង

៣. លោក       មាឃ សារី               សមាជិក

៤. លោក       យិន ពោ                 សមាជិក

៥. លោក       ហៃ សុគន្ធា             សមាជិក

៦. លោក       សាន ចេង               សមាជិក

៧. បណ្ឌិត      ទុយ យូឃីម            សមាជិក

៨. លោក       ហៃ សុវង្ស             មន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្ត

សូមមើលខ្លឹមសារអត្ថបទដូចខាងក្រោម៖

1_រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា 2_New_មាតិកា-Copy 4_New_សេចក្ដីថ្លែងអំណរគុណ-Copy 5_New_មូលន័យសង្ខេប-Copy 6_New_សេចក្ដីផ្ដើម-Copy 7_New_របាយការណ៍បញ្ចប់-Copy 8_New_ឯកសារយោង-Copy 9_New_កម្រងសំណួរ-Copy 10_New_រូបភាព-Copy

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*