ឧស្សាហកម្មសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ‑១៩

ឧស្សាហកម្មសណ្ឋាគារ និង ភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ‑១៩

ដោយ ហៃ សុគន្ធា មន្រ្តីស្រាវជ្រាវវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងស្តីពីឧស្សាហកម្មសណ្ឋាគារនិងភោជនីយដ្ឋានក្នុងដំណាក់កាលកូវីឌ១៩

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*