រាជរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងគណៈកម្មាធិ​​ជាតិដោះស្រាយ​បញ្ហាជន​អា​ណា​​ថា

យោងសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ១០២ សសរ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ សម្រេចតែងតាំងគណៈកម្មាធិជាតិដោះស្រាយបញ្ហា ជនអាណាថា ដែលមានសមាសភាពដូចតទៅ៖

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*