ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅតំបន់ភាគ ខាងកើតបន្ទាយលង្វែកដោយ៖ ផុន កសិកា, ឡេង វិទូ,តាកេត ស័កដានិង សួ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់

សេចក្តីផ្តើម         

ទឹក គឺជាវត្ថុរាវធម្មតាមួយប្រភេទនៅលើផែនដី គ្មានពណ៌ គ្មានក្លិន គ្មានរសជាតិ អាចឆ្លុះបាន។ វចនានុក្រមខ្មែរមានសេចក្ដីពន្យល់ថា ទឹកគឺជាធាតុរាវ, តាមកំណើតដើមឥតពណ៌ ឥតក្លិន,ជារបស់មានប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកមនុស្ស សត្វ, មានត្រូវផឹក, ងូត ជាដើម (https://ihss.rac.gov.kh/wp-content/uploads/2020/12/ធារាសាស្ត្រនៅតំបន់លង្វែក-2-1.pdf

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*