ក្រុមអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួន

ក្រុមអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួន៖ នៅថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅ ក្រុមអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាដែល​មានក្រុម២គឺ(ក្រុមសម័យមុនអង្គរ និង ក្រុមសម័យអង្គរ) ក្នុងចំណោយក្រុមទាំង៥ បានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួន ដោយបានជួបប្រជុំសមាជិកក្នុងក្រុមដើម្បី​ពិភាក្សាកំណត់​មាតិកាក្នុងសម័យនីមួយៗ។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*