តម្លៃអប់រំនៃការបណ្តុះធម្មចរិយា (សីលធម៌ សុជីវធម៌ និងគុណធម៌)

សេចក្តីផ្តើម

តម្លៃអប់រំនៃការបណ្តុះធម្មចរិយា (សីលធម៌ សុជីវធម៌ និងគុណធម៌) គឺជាការ ប្រព្រឹត្តនូវ ធម៌ដ៏ប្រសើរ ដែលជាចន្ទល់ដ៏រឹងមាំក្នុងការដឹកនាំ ដំណើរជីវិតឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវត្រូវ ផ្លូវសុខក្នុងលោក ទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ដោយព្យាយាមរាំងខ្ទប់នូវផ្លូវអាក្រក់ និងផ្លូវអបាយមុខទាំងឡាយ។ សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

តម្លៃអប់រំនៃការបណ្ដុះធម្មចរិយា១_សីលធម៌_សុជីវធម៌_និងគុណធម៌-3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*