សេចក្តីផ្តើម

តម្លៃអប់រំនៃការបណ្តុះធម្មចរិយា (សីលធម៌ សុជីវធម៌ និងគុណធម៌) គឺជាការ ប្រព្រឹត្តនូវ ធម៌ដ៏ប្រសើរ ដែលជាចន្ទល់ដ៏រឹងមាំក្នុងការដឹកនាំ ដំណើរជីវិតឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវត្រូវ ផ្លូវសុខក្នុងលោក ទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ដោយព្យាយាមរាំងខ្ទប់នូវផ្លូវអាក្រក់ និងផ្លូវអបាយមុខទាំងឡាយ។ សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

តម្លៃអប់រំនៃការបណ្ដុះធម្មចរិយា១_សីលធម៌_សុជីវធម៌_និងគុណធម៌-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Daftar Slot Online
  2. Slot Demo 2023 Gratis
  3. Game Slot Online
  4. Situs Slot Gacor
  5. Slot Online Terpercaya
  6. Link Slot Gacor Malam Ini
  7. Link Slot Gacor 2023
  8. Info Slot Gacor Malam Ini
  9. Slot Gacor Hari Ini