ការអប់រំ និងសុខភាព

ដោយ៖ លោកបណ្ឌិត សូ សុធីរ មន្ត្រីស្រាវជ្រាវនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា..

សេចក្តីផ្តើម

គេបានទទួលស្គាល់តាំងពីសម័យលោក Hippocrates ដែលថា លក្ខខណ្ឌ​សង្គម បង្កើត​បែបបទជីវិត នៅក្នុងបរិស្ថាន ដែលមនុស្ស អាចរស់នៅ ឬស្លាប់។ ប្រហែល​២៣០០ឆ្នាំមកហើយ លោក Hippocrates, Horace Mann បានផ្តល់យោ​បល់ថា ការអប់រំ អាចបម្រើជាឧបករណ៍ សម្រាប់ជួសជុល ជំងឺសង្គម (Education might serve as a tool for repairing social ills)។ គាត់សង្កតឃើញថា ការអប់រំ ជាសមនីយកម្មដ៏ធំធេង ដោយផ្តល់ឱ្យមនុស្សនូវចំណេះដឹង និងបំណិនបច្ចេកទេស​ចាំបាច់ ដើម្បី រស់នៅ។ នៅពេលដែលលោកMann បាននិយាយយោងទៅ​ដល់​ប្រាក់ចំណូល និងកិត្យានុភាពសង្គមនោះ ការអប់រំ បង្ហាញពីកម្លាំង​សមត្ថ​ភាពក្នុងសុខភាព។ សូមអានខ្លឹមសារជាហ្វាលភីឌីអេសដូចតទៅ៖

ការអប់រំ-និងសុខភាព

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*