នានាភាពនៃអក្សរសិល្ប៍សម័យអាណានិគមនិយមបារាំង

– អត្ថបទស្រាវជ្រាវស្តីពី៖ «នានាភាពនៃអក្សរសិល្ប៍សម័យអាណានិគមនិយមបារាំង»- ដោយ៖ លោក ឃិន យ៉ង់ ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា..

សូមអានខ្លឹមសារអត្ថបទទាំងស្រុងដូចតទៅ៖

នានាភាពនៃអក្សរសិល្ប៍សម័យអាណានិគមនិយមបារាំង_ផ្សាយ-2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*