ការចេញផ្សាយទស្សនាវដ្តីមនុស្សសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​មនុស្សសាស្រ្ត និង​វិទ្យា​សាស្រ្តសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា លេខ១ ឆ្នាំ២០២២

នេះការចេញផ្សាយទស្សនាវដ្តីលេខ១ ឆ្នាំ២០២២ របស់វិទ្យាស្ថាន​មនុស្ស​សាស្រ្ត​និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា គឺជាទស្សនា​វដ្តី​ដែលរៀបចំចងក្រង​ពីលទ្ធ​ផល​ស្រាវជ្រាវរបស់​មន្រី្តវិទ្យាស្ថាន។ ដូចនេះ បើប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និស្សិត និង អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទូទៅ ចង់ពង្រឹងនូវ​ចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមទៀត សូមអានខ្លឹមសារពិស្តារ ដូចខាងក្រោម៖

Full_ទស្សនាវដ្ដី_កុម្ភៈ_២០២២

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*