សារគោរពជូនពី ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីទាំងអស់ នៃរិទ្យាស្ថានមនុស្ស​សាស្ត្រ​និង​វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា គោរពជូនចំពោះ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ សុខ ទូច Sok Touch – សុខ ទូច ប្រធានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា 🙏🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published.