ការអនុវត្តការងាររដ្ឋបាលអប់រំនៃវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអម្ពវ័នជំនីកក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

July 28, 2022 HEANG SOCHETRA 0

ការអនុវត្តការងាររដ្ឋបាលអប់រំនៃវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអម្ពវ័នជំនីកក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ (The Implementation of the Educational Administration in Bun Rany Hun Sen Amporvorn Chhumnik High School in Tbong Khmum Province)» ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ប៉ាន់ សំណាង មន្ដ្រីនៃនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ដ្រអប់រំ […]