ការអនុវត្តការងាររដ្ឋបាលអប់រំនៃវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអម្ពវ័នជំនីកក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ការអនុវត្តការងាររដ្ឋបាលអប់រំនៃវិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនអម្ពវ័នជំនីកក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ (
The Implementation of the Educational Administration in Bun Rany Hun Sen Amporvorn Chhumnik High School in Tbong Khmum Province)» ស្រាវជ្រាវដោយ លោក ប៉ាន់ សំណាង មន្ដ្រីនៃនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ដ្រអប់រំ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។

រដ្ឋបាលអម្ពរវ័ន

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*