ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា បានផ្ដល់ជូនសៀវភៅ អត្ថបទស្រាវជ្រាវ កាលិកបត្រ ទស្សនាវដ្ដី និង ព្រឹត្តិបត្រ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

នាថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានជូនសៀវភៅ អត្ថបទស្រាវជ្រាវ កាលិកបត្រ ទស្សនាវដ្ដី និង ព្រឹត្តិបត្រ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ជូនដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការ និង សាសនា តាមរយៈលោកប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលកិច្ចការទូទៅ នៃក្រសួងធម្មការ និង សាសនា។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*