បងប្អូនជាតិពន្ធុវៀតណាម ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ព្រមទាំងសហការី បានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ អំពី មុខរបរ ជំនួញ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ ការគោរពប្រតិបត្តិជំនឿ សាសនា របស់បងប្អូនជាតិពន្ធុវៀតណាម ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*