បទបង្ហាញ៖ Think-Tank នៅកម្ពុជា

បទបង្ហាញ៖ Think-Tank នៅកម្ពុជា៖ តួនាទីមានកម្រិតសម្រាប់ជាឥទ្ធិពលគោលនយោបាយ (Cambodian Think Tank: The Limited Space for Policy Influence)ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម បានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងវេទិការភ្នំពេញលើកទី១ ស្ដីពី តួនាទីធនាគារខួរក្បាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងបរិបទថ្មី៖ ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នា ដែលផ្ដួចផ្ដើមនិងរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិនៃកម្ពុជា នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា ធ្វើបទបង្ហាញ ស្ដីពី «Think-Tank នៅកម្ពុជា៖ តួនាទីមានកម្រិតសម្រាប់ជាឥទ្ធិពលគោលនយោបាយ (Cambodian Think Tank: The Limited Space for Policy Influence)» ដោយផ្ដល់នូវគំនិតនិងរបៀប ដែលក្រុមThink Tankនៅកម្ពុជាគួរធ្វើ ដើម្បីកែលម្អការងាររបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវ និងការវិភាគគោលនយោបាយ ក៏ដូចជាការកសាងឥស្សរភាព នៃការធ្វើកំណែរទម្រង់គោលនយោបាយ ព្រមទាំងការសម្រេចចិត្ត។

ចុចទីនេះដើម្បីអានអត្ថបទពេញ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*