កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

នាថ្ងៃពុធ-ព្រហស្បតិ៍ ទី៨-ទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផុន កសិកា បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវជាតិសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម មនុស្សសាស្ត្រ និង សេដ្ឋកិច្ច នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត្យសភាចារ្យ សុខ...