នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ ចនិងទេសចរណ៍ ភារកិច្ច

April 10, 2020 Yin Po 0

នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍មានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖ សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃវិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីស្ថានភាពផ្នែកសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីទីផ្សារផលិតផលនិងទីផ្សារពលកម្ម សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីស្ថានភាពនិងសក្ដានុពលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រព័ន្ធធនាគារក្នុងស្រុក ប្រាក់កម្ចី និងអត្រាការប្រាក់ សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីទីផ្សារមូលបត្រ ក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីវិស័យទេសចរណ៍ ផលិតផល  និងសេវាកម្មទេសចរណ៍ សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីគោលនយោបាយនិងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ជាតិ អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។