នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យា មានភារកិច្ច

April 10, 2020 Yin Po 0

នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិទ្យាមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖ សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិ មូលដ្ឋានគ្រឹះ និងទ្រឹស្តីទស្សនវិជ្ជាខ្មែរ សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិ មូលដ្ឋានគ្រឹះ និងទ្រឹស្តីសង្គមវិទ្យាខ្មែរ សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិ មូលដ្ឋានគ្រឹះ និងទ្រឹស្តីទស្សនវិជ្ជាពិភពលោក សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិ មូលដ្ឋានគ្រឹះ និងទ្រឹស្តីសង្គមវិជ្ជាពិភពលោក អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។