ការចេញផ្សាយទស្សនាវដ្តី​មនុស្ស​សាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្ត​សង្គម​​នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង​វិទ្យាសាស្រ្តសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភា​កម្ពុជា លេខ២ ឆ្នាំ២០២២

June 9, 2022 Yin Po 0

នេះការចេញផ្សាយទស្សនាវដ្តីលេខ២ ឆ្នាំ២០២២ របស់វិទ្យាស្ថាន​មនុស្ស​សាស្រ្ត​និង​វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា គឺជាទស្សនា​វដ្តី​ដែលបានរៀបចំចងក្រង​ពីលទ្ធ​ផល​ស្រាវជ្រាវរបស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រី្តវិទ្យាស្ថាន។ ដូចនេះ បើប្អូនៗ​សិស្សា​នុសិស្ស និស្សិត និង អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទូទៅ ចង់ពង្រឹងនូវ​ចំណេះ​ដឹងថ្មី​បន្ថែមទៀត សូមអានខ្លឹមសារពិស្តារ ដូចខាងក្រោម៖​សូមអាន​ខ្លឹមសារ​ទាំងស្រុងដូចតទៅ៖