នាយកដ្ឋានធម្មសាស្រ្ត ចរិយាសាស្ត្រ និងយេនឌ័រ

នាយកដ្ឋានធម្មសាស្រ្ត ចរិយាសាស្ត្រ និងយេនឌ័រមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖ សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិ ខ្លឹមសារ ជំនឿ ការប្រតិបត្តិ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិ ខ្លឹមសារ ជំនឿ ការប្រតិបត្តិ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពាហិរសាសនា សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីទ្រឹស្តីសីលធម៌...