នាយកដ្ឋានធម្មសាស្រ្ត ចរិយាសាស្ត្រ និងយេនឌ័រ មានភារកិច្ច

April 10, 2020 Yin Po 0

នាយកដ្ឋានធម្មសាស្រ្ត ចរិយាសាស្ត្រ និងយេនឌ័រមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖ សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិ ខ្លឹមសារ ជំនឿ ការប្រតិបត្តិ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិ ខ្លឹមសារ ជំនឿ ការប្រតិបត្តិ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពាហិរសាសនា សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីទ្រឹស្តីសីលធម៌ ចរិយាសាស្រ្តរបស់អ្នកប្រាជ្ញ វិញ្ញុជន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីយេនឌ័រ តួនាទីយេនឌ័រ តម្រូវការយេនឌ័រ និងការយល់ដឹងយេនឌ័រនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។