នាយកដ្ឋានភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្មភារកិច្ច

April 10, 2020 Yin Po 0

នាយកដ្ឋានភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្មមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖ សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីសណ្ឋានដីនិងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រជាសាស្ត្រ ចលនាប្រវេសន៍ និងការតាំងទីលំនៅរបស់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីប្រវត្តិនគរូបនីយកម្ម ការរៀបចំទីក្រុង ទីប្រជុំជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។