គោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (បន្តមកពីលេខមុន)

February 2, 2020 Yin Po 0

ដោយ៖ លោក មាឃ សារី (បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ) ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ២.៨-គោលការណ៍អប់រំសីលធម៌ នៅក្នុងការអនុវត្ដគោល​វិធីសិស្ស​​មជ្ឈមណ្ឌល ដើម្បីធ្វើឱ្យការអនុវត្ដការបង្រៀន តាមបែបគោលវិធីសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល​ឱ្យបានកាន់តែល្អថែមទៀត នោះយើងត្រូវមានគោលការណ៍សីលធម៌មួយចំនួន ដែលរួមមាន៨ចំណុចដូចខាងក្រោម៖ -មិនមានការនិយាយកាត់គ្នាពេលដែលអ្នកណាម្នាក់កំពុងនិយាយ ឬ ពោលពាក្យចំអកឡកឡឺយ។ -ទម្លាប់សិស្សឱ្យមានការស្រាវជ្រាវជាប្រចាំ ទោះជានៅក្នុងថ្នាក់ក្ដី ឬ ក្រៅថ្នាក់ក្ដី។ -ពង្រឹងសិស្សឱ្យមានចរិតក្លាហាន ហ៊ានបពោ្ចញមតិយោបល់ និង […]

បច្ចុប្បន្នភាពនៃការលើកកម្ពស់យេនឌ័រនៅកម្ពុជា

February 2, 2020 Yin Po 0

បច្ចុប្បន្នភាពនៃការលើកកម្ពស់យេនឌ័រនៅកម្ពុជា

ប្រធានផ្នែកធម្មសាស្ត្រនិងចរិយាសាស្ត្រ វិទ្យស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម