វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងសង្គមសាស្រ្ត មាននាយកដ្ឋានចំនួន៩

April 10, 2020 Yin Po 0

វិទ្យាស្ថានមនុស្ស និងសង្គមសាស្រ្ត មាន៩ នាយកដ្ឋាន ដែលជាសេនាធិការឱ្យវិទ្យាស្ថាន ហើយនាយកដ្ឋាននីមួយៗមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម ៖ នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ នាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជា និងសង្គមវិទ្យា នាយកដ្ឋានធម្មសាស្រ្ត ចរិយាសាស្ត្រ និងយេនឌ័រ នាយកដ្ឋាននរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យា នាយកដ្ឋាននីតិសាស្ត្រ នាយកដ្ឋានប្រវត្តិវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ នាយកដ្ឋានភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្ម នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរណ៍ នាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តអប់រំ