ឯកសារសោតទស្សន៍

អត្ថបទស្រាវជ្រាវស្តីពី៖ « ទំនាក់ទំនងរវាងអរិយធម៌ និងច្បាប់»- ដោយ៖ លោកបណ្ឌិត ហែម ឡាច មន្ត្រីនាយកដ្ឋាននីតិសាស្ត្រ នៃវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា…