កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវ

ទំព័រដើមអំពីកាលិកបត្រអត្ថបទ បោះពុម្គណៈកម្មការកាលិកបត្រសេចក្តីណែនាំទំនាក់ទំនង
CJIHSS, Volume 1, Issue 1
កាលិកបត្រលេខ១ ច្បាប់ទី២

អត្ថបទកាលិកបត្រថ្មីៗ


1.Demystifying Perceptual Learning Style Preferences in English Academic Achievement: A Case Study of Finance and Banking Undergraduates in Cambodia

By: Sothea Seng & Sakmakara Tep
1-15
2.Students’ Engagement and English Performance: A Case of Undergraduate Students in University of Cambodia

By: Chumrong CHHOM & Bunly KEP
16-35
3.Relationship between Students’ Attitudes toward Mathematics and Their Achievement in Probabilities and Statistics: A Case of Engineering Students at ITC

By: Tong Ly, Sokhey Phauk & Soth Chea
36-53
4.The Influence of Major Power Countries in Global and Regional Contexts: A Comparative Views from Cambodian Intellectuals

By: Sothiary Toch & Tong Ly
54-68

ទាញយកកាលិកបត្រទាំងមូល (Volume 1, Issue 1)

ទំនាក់ទំនង៖
វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី អគារខេមរវិទូរ ជាន់ទី២ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ/តេឡេក្រាម៖ (+855)99-781-184
ទូរសារ៖ cjihss.academy@gmail.com
គេហទំព័រ៖ https://ihss.rac.gov.kh/ihss-journal/

ចាប់អារម្មណ៍បោះពុម្ពអត្ថបទស្រាវរបស់លោកអ្នក សូមផ្ញើសំណៅអត្ថបទមកកាន់៖

cjihss.academy@gmail.com