គណៈកម្មការកាលិកបត្រ

ក្រុមប្រឹក្សាកាលិកបត្រ

ល.រគោត្តនាម និងនាមស្ថាប័ន
បណ្ឌិត ហ៊ាន សុខុមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ
បណ្ឌិត ឆេង គឹមឡុងវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី (AVI)
បណ្ឌិត លី វណ្ណា

និពន្វនាយក

ល.រគោត្តនាម និងនាមស្ថាប័ន
បណ្ឌិត ផុន កសិកាប្រធានវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
(ស្ថាបនិកកាលិកបត្រ)

គណៈកម្មការនិពន្វ

ល.រគោត្តនាម និងនាមស្ថាប័ន
បណ្ឌិត តូច សុធារីវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
(សហស្ថាបនិក)
លោក លី តុងវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
(សហស្ថាបនិក)
លោក សេង សុធាលេខាធិការដ្ឋានបណ្ឌិតសភាចារ្យ
លោក ឃិន យ៉ង់វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម
លោក មឿង ចំរើនលេខាធិការដ្ឋានបណ្ឌិតសភាចារ្យ

អ្នកត្រួតពិនិត្យអត្ថបទ

ល.រគោត្តនាម និងនាមស្ថាប័ន និងជំនាញ
១០
១១
១២
១៣
១៤
១៥