ទំនាក់ទំនង (កាលិកបត្រ)

ចំពោះព័ត៌បន្ថែមទាក់ទងនឹងកាលិកបត្រ លោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់មកកាន់គណៈកម្មការកាលិកបត្រនៃ វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម តាមរយៈអសយដ្ឋានដែលផ្តល់ជូន ឬបំពេញប្រអប់សារខាងក្រោម៖

អសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង


វិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម

មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី អគារខេមរវិទូ ជាន់ទី២ នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

  • ទូរស័ព្ទ/តេឡេក្រាម៖ (+855)99-781-184
  • អ៊ីមែល៖ cjihss.academy@gmail.com
  • គេហទំព័រ៖ https://ihss.rac.gov.kh/ihss-journal/

ផ្ញើជាសារ