អំពីកាលិកបត្រ

ទំព័រដើមអំពីកាលិកបត្រអត្ថបទ បោះពុម្គណៈកម្មការកាលិកបត្រសេចក្តីណែនាំទំនាក់ទំនង

អំពីកាលិកបត្រ

ការបោះពុម្ព កាលិកបត្រស្រាវជ្រាវមនុស្សសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម នឹងធ្វើឡើងជាពីរភាសា (ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស) នៅក្នុងច្បាប់តែមួយ អាស្រ័យទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្តែងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ ឬអត្ថបទដែលទទួលបាន។ ការបោះពុម្ព នឹងមានជាពីរទម្រង់ គឺទម្រង់រឹង (Hard Copy) និងឯកសារឌីជីថល (Digital Publication)។

វិសាលភាពជំនាញ


វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំនរវិទ្យា និងជាតិពិន្ធុវិទ្យាវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ
សេដ្ខកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
ពាណិជ្ជកម្ម
ទេសចរណ៍

ដំណើរការបោះពុម្ព

ចាប់អារម្មណ៍បោះពុម្ពអត្ថបទស្រាវរបស់លោកអ្នក សូមផ្ញើសំណៅអត្ថបទមកកាន់៖

ihssjournal@gmail.com