អត្ថបទបោះពុម្ព

ទំព័រដើមអំពីកាលិកបត្រអត្ថបទ បោះពុម្គណៈកម្មការកាលិកបត្រសេចក្តីណែនាំទំនាក់ទំនង
CJIHSS, Volume 1, Issue 1 (2022)
កាលិកបត្រលេខ១ ច្បាប់លេខ២ (២០២២)

Volume 1, Issue 1 (English Articles)

No.Research TitlesPage
1Demystifying Perceptual Learning Style Preferences in English Academic Achievement: A Case Study of Finance and Banking Undergraduates in Cambodia។

By: Sothea Seng & Sakmakara Tep
1-15
2Students’ Engagement and English Performance: A Case of Undergraduate Students in University of Cambodia។

By: Chumrong CHHOM & Bunly KEP
16-35
3Relationship between Students’ Attitudes toward Mathematics and Their Achievement in Probabilities and Statistics: A Case of Engineering Students at ITC។

By: Tong Ly, Sokhey Phauk & Soth Chea
36-53
4The Influence of Major Power Countries in Global and Regional Contexts: A Comparative Views from Cambodian Intellectuals។

By: Sothiary Toch & Tong Ly
54-68

លេខទី១ ច្បាប់លេខ២ (ភាសាខ្មែរ)


ល.រចំណងជើងអត្ថបទទំព័រ
ការសិក្សាទៅលើការថប់បារម្ភរបស់និស្សិតវិស្វ័ករនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩១-១៨
វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា៖ បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយដើម្បីនិរន្តរភាពការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍១៩-៣០
ឥរិយាបថរបស់អតិថិជនចំពោះការទិញទឹកដោះគោស្រស់ផលិតក្នុងស្រុក និងនាំចូល៖ ករណីសិក្សាលើ១០០គ្រួសារនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ៣១-៤៦
៤៧-៦០
៦១-៨២