អត្ថបទបោះពុម្ព

ទំព័រដើមអំពីកាលិកបត្រអត្ថបទ បោះពុម្ក្រុមប្រឹក្សាកាលិកបត្រសេចក្តីណែនាំទំនាក់ទំនង
វ៉ុលទី១ ច្បាប់ទី១ (ភាសាខ្មែរ) បោះពុម្ពឆ្នាំ២០២១
Volume 1, Issue 2 (English Articles), Published in 2021

វ៉ុលទី១ ច្បាប់លេខ១ (ភាសាខ្មែរ)


ល.រចំណងជើងអត្ថបទទំព័រ
ការសិក្សាទៅលើការថប់បារម្ភរបស់និស្សិតវិស្វ័ករនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ-១៩១-១៨
វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា៖ បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយដើម្បីនិរន្តរភាពការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍១៩-៣០
ឥរិយាបថរបស់អតិថិជនចំពោះការទិញទឹកដោះគោស្រស់ផលិតក្នុងស្រុក និងនាំចូល៖ ករណីសិក្សាលើ១០០គ្រួសារនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ៣១-៤៦
៤៧-៦០
៦១-៨២

Volume 1, Issue 2 (English Articles)


No.Research TitlesPage
Seng. S. & ABC, DEF. (2021). Demystifying Perceptual Learning Style Preferences in English Academic Achievement: A Case Study of Finance and Banking Undergraduates in Cambodia1-18
Chhom, C. & DEF, FED. (2021). Students’ Engagement and English Performance: A Case of Undergraduate Students in University of Cambodia19-30
Toch, S. & Ly, T. (2021). The Influence of Major Power Countries in Global and Regional Contexts: A Comparative Views of Cambodian Educated Group31-46
Ly, T., Phauk, S., & Chea, S. (2021). Relationship between Mathematics Performance and Attitude toward Mathematics among Engineering Students at ITC47-60
៦១-៨២