ផ្នែកភូមិវិទ្យានិងនគរូបនីយកម្ម ស្ថិតនៅក្រោមវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ដែលមានសមាជិកនៅក្នុងផ្នែកចំនួនតែ១នាក់គត់(មួយនាក់)ដែលកំពុងដឹកនាំការងារផ្នែកផង និងការងារស្រាវជ្រាវផង គឺ៖
-    លោក ហៃ សុគន្ធា    ជាមន្រ្តីស្រាវជ្រាវ និងកំពុងដឹកនាំការងារផ្នែកបណ្តោះអាសន្ន 
មន្រ្តីខាងលើ(មួយនាក់គត់) គឺមានតួនាទីជាមន្រ្តីសា្រវជ្រាវសម្រាប់បំពេញការងារឱ្យផ្នែកនិងជាធនធានដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រមូល និងចងក្រងឯកសារនានាដែលពាក់ព័ន្ធ និងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនានា ដូចជាសិក្ខាសាលា សន្និសីទ វេទិកាវិទ្យាសាស្រ្តនានា និងអាចជាវាគ្មិនកលើប្រធានបទដែលទាក់ទងជាមួយនឹងស្នារដៃស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួន។ 

១ គម្រោងស្រាវជ្រាវសម្រាប់៣ឆ្នាំ (២០២០ ២០២២)

     ­យោងទៅលើសមត្ថភាព និងធនធានជាក់ស្តែង ដែលមាននៅក្នុងផ្នែកភូមិវិទ្យា និងនគរូបនីយកម្ម គម្រោងស្រាវជ្រាវចំនួន១(មួយគម្រោង) ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ផែនការសកម្មភាព​រយៈពេល៣ឆ្នាំរំកិល (២០២០‑២០២២) របស់ផ្នែក ក្រោមប្រធានបទ “តំបន់ឆ្នេរនិងឈូងសមុទ្រកម្ពុជាៈ សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច និងបញ្ហាប្រឈម” ។

២ គោលបំណងនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ

ប្រធានបទនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ “តំបន់ឆ្នេរនិងឈូងសមុទ្រកម្ពុជាៈ សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច និងបញ្ហាប្រឈម”  មានគោលបំណងដូចខាង​ក្រោម៖

-        ស្វែងយល់អំពីលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិ៖ អាកាសធាតុ សមុទ្រ សក្តានុពលធនធានធម្មជាតិ និង​ការអភិវឌ្ឍ​ធនធានធម្មជាតិ។

-        ស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រនៃតំបន់ទំនាបឆ្នេរ និងតំបន់ឈូងសមុទ្រកម្ពុជារួមទាំងបណ្តាកោះដែលស្ថិតក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា៖ កត្តាមនុស្ស ភាពក្រីក្រ របាយកំណើននិងដង់ស៊ីតេ​ប្រជាជន វប្បធម៌ ប្រពៃណី ភាសា ជាតិពន្ធុ និងសាសនា ជាដើម។​

-        ស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃតំបន់ទាំងឆ្នេរ និងឈូងសមុទ្រកម្ពុជា ដូចជា ការនាំចេញ ការនាំចូល ដៃគូវិនិយោគ ឧស្សាហកម្ម សេវាកម្ម និងកសិកម្មជាដើម។

-        រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនៃការដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗ។

-        ជំរុញលើកទឹកចិត្តសហគមន៍ និងបង្កើនការអនុវត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋាន

-        ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយ

៣ វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ

ដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យ និងព័ត៌មាននានា ទាក់ទងដល់ប្រធានបទខាងលើ វិធីសាស្រ្ត ជាច្រើននឹងត្រូវបានយកមកអនុវត្តន៍ ដូចខាងក្រោម៖ 
-    ប្រមូលឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនៅតាមបណ្ណាល័យនានា ឯកសារនៅតាមវិទ្យាស្ថាន និងស្ថាប័នរដ្ឋ តាមក្រសួង មន្ទីរនានា។
-    ឯកសារទាញពី Internet (Down Load)។ ជាទិន្នន័យថ្មីៗទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ ទំនៀមទំលាប់ រួមបញ្ចូលនូវវប្បធម៌ ជាតិពន្ធុ សាសនា ប្រពៃណី និងភាសា នៃបណ្តាតំបន់នីមួយៗ។ ទាញយកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រតំបន់ឆ្នេរ និងឈូងសមុទ្រកម្ពុជា ដូចជា សណ្ឋាន អាកាសធាតុ  កោះ សមុទ្រ ធនធានធម្មជាតិ និងសក្តានុពលនៃធនធានក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ 
-    ការទាញយកទិន្នន័យ គឺរួមបញ្ចូលអំពីស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រនៃតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា ដូចជា ដង់ស៊ីតេប្រជាជន កំណើនប្រជាជន របេកក្រុង ភាពក្រីក្រ របាយប្រជាជន និងបម្លាស់ទីជា ដើម។ 
-    ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល គោលយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច ដៃគូវិនិយោគ លំនាំចេញ និងលំនាំចូល វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងដំណោះស្រាយ។
-    ប្រភពទិន្នន័យពីរបាយការណ៍អង្កេតចន្លោះជំរឿនឆ្នាំ២០១៣។

៤ វិសាលភាពនៃការស្រាវជ្រាវ

គម្រោងស្រាវជ្រាវ បានបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រតំបន់ឆ្នេរ និងឈូងសមុទ្រកម្ពុជា ដូចជា សណ្ឋាន អាកាសធាតុ កោះ សមុទ្រ ធនធានធម្មជាតិ និងសក្តានុពលនៃធនធានក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ក្នុងនោះ សកម្មភាពស្រាវជ្រាវក៏នឹងរួមបញ្ចូលទាំងគ្រោះធម្មជាតិដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់នីមួយៗនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរនិងឈូងសមុទ្រកម្ពុជា។ ការបង្ហាញអំពីស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រនៃតំបន់នីមួយៗ ដែលមានដូចជា ដង់ស៊ីតេប្រជាជន កំណើនប្រជាជន របេកក្រុង ភាពក្រីក្រ របាយ ប្រជាជន និងបម្លាស់ទីជាដើម។ បង្ហាញពីរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល គោលយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច ទំហំវិនិយោគ លំនាំចេញ និងលំនាំចូល បញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងដំណោះស្រាយផ្សេងៗ។ 

៥ រយៈពេលនៃការស្រាវជ្រាវ

អាស្រ័យដោយធនធានមនុស្ស និងលទ្ធភាពរបស់ផ្នែកនៅមានកម្រិត គម្រោងស្រាវជ្រាវមួយនេះ ត្រូវប្រើរយៈពេលស្រាវជ្រាវរហូតដល់៣ឆ្នាំពេញ គឺចាប់ពី ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ការសរសេរបញ្ចប់នៅចុង ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។ គម្រោងមួយនេះ នឹងបែងចែកជាដំណាក់កាលៗទៅតាមពេលវេលា ដែលបង្ហាញជូនក្នុងតារាងខាងក្រោម៖
តារាងបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ
ប្រធានបទ “តំបន់ឆ្នេរនិងឈូងសមុទ្រកម្ពុជាៈ សក្តានុពលនិងបញ្ហាប្រឈម”

 • ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០  សិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីរៀបចំប្លង់លម្អិតនៃគម្រោង “តំបន់ឆ្នេរនិងឈូងសមុទ្រកម្ពុជាៈ សក្តានុពលនិងបញ្ហាប្រឈម”
  • ប្រមូលទិន្នន័យនិងព័ត៌មានទាំងឡាយដែលពាក់ពន្ធជាមួយប្រធានបទស្រាវជ្រាវ និងកំណត់ចំណុចសំខាន់ៗនៃគម្រោង
  • បង្កើតនិងរៀបចំចំណងជើងជំពូក
  • បែងចែកជាចំណងជើងធំ
  • បែងចែកជាចំណងជើងរងនិងចំណុចផ្សេងៗទៀត
 • ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០  ចុះប្រមូលឯកសារនៅតាមវិទ្យាស្ថាន បណ្ណាល័យ អង្គការក្រៅ     រដ្ឋាភិបាល 
  • ចុះប្រមូលឯកសារនៅតាម មន្ទីរ ក្រសួងនានា ដែលពាក់ព័ន្ធ
  • ទាញយកឯកសារតាម Internet នូវប្រភពឯកសារនានាដែលទាក់ទងនឹងគម្រោងដូចជា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ រចនា  សម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល គោលយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងការវិនិយោគ។  
  • ទាញយកទិន្នន័យពីទិន្នន័យពីកម្មវិធី CAMInfo ដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រកម្ពុជា ដូចជា លទ្ធភាពបង្កើតកូន មរណៈភាព កម្លាំងពលកម្ម បម្លាស់ទី និងកំណើនប្រជាជន។ ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច អប់រំ ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម និងសេវាកម្ម...។
  • ទាញយកទិន្នន័យពី CAMInfo ជាទិន្នន័យមូលដ្ឋាននៃសូចនាករសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជា នៅតាមបណ្តាឆ្នាំនីមួយៗ និងសូចនាករជាច្រើនទៀត។ 
  • រៀបចំទិន្នន័យនីមួយៗទៅតាមលំដាប់ថ្នាក់នៃចំណងជើងនីមួយៗ
  •  ចាប់ផ្តើមសរសេរសេចក្តីផ្តើមនៃគម្រោង
 • ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១  ចាប់ផ្តើមសរសេរតួសេចក្តីនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ រួមមានចំណុច   សំខាន់ៗនិងបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងជំពូកទី១  
 • ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ផ្តើមសរសេរតួសេចក្តីនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ រួមមានចំណុច   សំខាន់ៗនិងបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងជំពូកទី២ 
 • ថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ចាប់ផ្តើមសរសេរតួសេចក្តីនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ រួមមានចំណុច  សំខាន់ៗនិងបន្ទាប់បន្សំនៅក្នុងជំពូកទី៣
 • ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២  ចាប់ផ្តើមសរសេរសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ

រំលេចនូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ

៦ ផែនការថវិកាគម្រោងរយៈពេល៣ឆ្នាំ(២០២០-២០២២)

ពង្រាងតារាងថវិកាចំណាចនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ
ឆ្នាំ បរិយាយសកម្មភាព

 

ឆ្នាំ

បរិយាយសកម្មភាព

រៀបចំសម្ភារៈស្រាវជ្រាវនិងផែនការស្រាវជ្រាវ

ការចុះប្រមូលទិន្នន័យតាម

ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ

បេសកកម្មស្រាវជ្រាវលើកទី១ទៅកាន់តំបន់ពាក់ព័ន្ធនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ

២០២០/ទំហំនៃការចំណាយ

១០.០០០.០០០ រៀល

១០.០០០.០០០ រៀល

១៦.០០០.០០០ រៀល

សរុបថវិកាចំណាយឆ្នាំ២០២០

៣៦.០០០.០០០ រៀល

២០២១/ទំហំនៃការចំណាយ

ការរៀបចំនិងបញ្ចូលទិន្នន័យបឋម

ការរៀបចំនិងចងក្រងលទ្ធផលបឋម ដើម្បីផ្ទៀតផ្ទាត់

បេសកកម្មស្រាវជ្រាវលើកទី២ទៅកាន់តំបន់ពាក់ព័ន្ធនៃគម្រោងស្រាវជ្រាវ

៥.០០០.០០០ រៀល

៥.០០០.០០០ រៀល

១៦.០០០.០០០ រៀល

សរុបថវិកាចំណាយ ឆ្នាំ២០២១

២៦.០០០.០០០ រៀល

២០២២/ទំហំនៃការចំណាយ

រៀបចំនិងបញ្ចូលទិន្នន័យ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងផែនការគម្រោង

ត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលស្រាវ​និងរៀបចំការសរសេររបាយការណ៍បញ្ចប់

ស្នើឆ្លងសេចក្តីសម្រេចនិងធ្វើការបោះពុម្ពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ

៥.០០០.០០០ រៀល

៥.០០០.០០០ រៀល

២៨.០០០.០០០ រៀល

សរុបថវិកាចំណាយ ឆ្នាំ២០២២

៣៨.០០០.០០០ រៀល

សរុបថវិកាចំណាយនៃផែនការសកម្មភាពរយៈពេល៣ឆ្នាំ(២០២០‑២០២២)

១០០.០០០.០០០ រៀល

(មួយរយលានរៀលគត់)