កាលិកបត្រមនុស្សសាស្រ្ត

Image

ឯកសារស្រាវជ្រាវ

លី តុង ហេង វីរិទ្ធ ផុន កសិកា
ទស្សនៈពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅលើសុខមាលភាពសហគមន៍និងអ្នកផ្តល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈ៖ ករណីសិក្សាឃុំត្រពាំងធំខាងជើង ខេត្តតាកែវ

សុខុមាលភាពសហគមន៍ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្ស រួមទាំងស្ថានភាពផ្លូវចិត្ត និងរាងកាយរបស់ពួកគេ។ ក្នុងន័យនេះ គ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធានានូវវឌ្ឍនភាព និងការអភិវឌ្ឍរបស់សហគម។ ការសិក្សានេះផ្តោតលើមតិសាធារណៈលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងសុខុមាលភាពសហគមន៍និងអ្នកផ្តល់សេវាសាធារណៈ។ ការសិក្សាប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវបែបស្ទង់មតិដោយប្រើកម្រងសំណួរអ្នកស្រាវជ្រាវផលិតដោយខ្លួនឯងដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យពីក្រុមគោលដៅ។ មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ៣៥០នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះ។

Image

ឯកសារស្រាវជ្រាវ

សេង សុធា
ការសិក្សាអំពីទស្សនៈនិស្សិតកម្ពុជាលើចំណេះដឹងគរុកោសល្យរបស់គ្រូបង្រៀននៅសកលវិទ្យាល័យ

While teacher professional development is all-important, research on students’ perceptions of their teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) has drawn many educational researchers to explore it since PCK has a role in effective teaching. This article reported on a study examining how university students in Cambodia viewed the pedagogical content understanding of their English lecturers.

Image

ឯកសារស្រាវជ្រាវ

ឆោម ជុំរ៉ុង
ការវិភាគទៅលើកំហុសក្នុងវាក្យសព្ទអព្ភាសបទភាសាអង់គ្លេសរបស់និស្សិតសកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជា

The main objectives of the current study are to assess Cambodian EFL undergraduate students’ vocabulary learning achievement in affixes and to explore Cambodian EFL undergraduate students’ errors in affixes in relation to verbs, adjectives, and nouns. In order to investigate the variables, 110 EFL undergraduates in the University of Cambodia, Angkor Khemara University, Khemarak University, and Human Resource University were chosen in using voluntary and convenient sampling techniques.

Call for Papers

Volume 3, Issue 2, December
Submission Deadline: 20.10.2024
Blind Peer-Review
Manuscript Templates
Submit Manuscript

អត្ថបទទស្សនាវដ្ដី

ព័ត៏មានផ្សេង

Loading...