នាយកដ្ឋាន នរវិទ្យា និង ជាតិពន្ធុវិទ្យា មានភារកិច្ច

នាយកដ្ឋាននរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យាមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  1. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីឥរិយាបថសង្គមវប្បធម៌ ការសិក្សាប្រៀបធៀបនូវប្រព័ន្ធទម្រង់សង្គម និងការសំយោគនូវលក្ខណៈសន្តនិយមអំពីមនុស្សជាតិ
  2. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីជីវសាស្រ្តរបស់មនុស្សទាក់ទងនឹងភាពខុសគ្នានៃពូជសាសន៍
  3. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីបម្លាស់ប្តូរនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្ស ហ្សែន និងដំណើរវិវត្តន៍
  4. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបរិស្ថានវិទ្យាធម្មជាតិនិងបរិស្ថានវិទ្យាសារពាង្គកាយ
  5. អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*