នាយកដ្ឋាននរវិទ្យានិងជាតិពន្ធុវិទ្យាមានភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

 1. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីឥរិយាបថសង្គមវប្បធម៌ ការសិក្សាប្រៀបធៀបនូវប្រព័ន្ធទម្រង់សង្គម និងការសំយោគនូវលក្ខណៈសន្តនិយមអំពីមនុស្សជាតិ
 2. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីជីវសាស្រ្តរបស់មនុស្សទាក់ទងនឹងភាពខុសគ្នានៃពូជសាសន៍
 3. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីបម្លាស់ប្តូរនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្ស ហ្សែន និងដំណើរវិវត្តន៍
 4. សិក្សាស្រាវជ្រាវនិងវិភាគអំពីទំនាក់ទំនងរវាងបរិស្ថានវិទ្យាធម្មជាតិនិងបរិស្ថានវិទ្យាសារពាង្គកាយ
 5. អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលវិទ្យាស្ថានប្រគល់ជូន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. Daftar Slot Online
 2. Slot Demo 2023 Gratis
 3. Game Slot Online
 4. Situs Slot Gacor
 5. Slot Online Terpercaya
 6. Link Slot Gacor Malam Ini
 7. Link Slot Gacor 2023
 8. Info Slot Gacor Malam Ini
 9. Slot Gacor Hari Ini